Авторська концепція підручника
Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 9 клас.
Авт. Мачача, Т. В. Стрижова.
ТОВ «СИЦИЯ» 2017

Розроблений проект підручника є інформаційно-діяльнісною моделлю процесу трудового навчання, основною метою якого є наближення інноваційного змісту до особистості учня, створення умов для самостійного цілепокладання, формування мотивації власної навчальної діяльності, усвідомленої активної дії, ефективної взаємодії з іншими, досягнення очікуваних, особистісно привабливих, посильних і корисних освітніх результатів.

Набуття предметної проектно-технологічної компетентності для життя відбувається в ході спеціально організованої діяльності, партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя й учнів. У підручнику це досягається через можливість вдумливого розв’язання реальних або змодельованих життєвих ситуацій, які формують потребу бачити навколишні проблеми і розбиратися в їх суті; логічне вибудовування потрібних знань, низки пізнавальних, репродуктивних і творчих завдань; забезпечення можливості вибору об’єкта праці (виробу для в’язання) та способів його створення. Розвиток цілісності особистості учня, збалансованість його емоційної, мисленнєвої та діяльнісної сфери спрямовуються духовно-ціннісним, діалоговим і проблемним характером викладу навчального матеріалу, зрозумілою, лаконічною й емоційно жвавою мовою, яскравими й сучасними прийомами візуалізації.

Для успішного застосовування потрібних знань на практиці до кожного параграфа розроблені практичні роботи з покроковими інструкціями (зокрема й безпеки праці), показниками й критеріями оцінювання. У підручнику реалізовуються системний й інтегративний підходи для формування в учнів цілісного уявлення про сучасний світ технологій, виробничих процесів, професій, що спонукає до пошуку спорідненої діяльності, виявлення свого покликання, талантів, здібностей для самовираження, об’єктивованого визначення особистої освітньої траєкторії, профільного навчання та професійного майбутнього.

Достатня кількість творчих завдань різного типу, а наприкінці кожного розділу або групи тем – різнорівневі завдання за варіантами з стимулюючими критеріями оцінювання для самоперевірки навчальних досягнень сприяють визначенню індивідуального рівня сформованості предметної проектно-технологічної компетентності.