Авторська концепція підручника
Трудове навчання. Технічні види праці. 9 клас.
Авт. Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко.
ТОВ «СИЦИЯ», 2017

У світлі сучасних тенденцій в освіті метою змістового наповнення проекту підручника «Трудове навчання (технічні види праці)» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів стали підбір та формування блоків інформації заради її практичного використання у повсякденній діяльності та майбутньому житті. Створюючи проект підручника, авторський колектив основну увагу приділяв таким моментам формування його змісту та викладу навчального матеріалу: стислість і доступність мови подання навчального матеріалу; обов’язкова наявність коротких підсумків до кожного параграфу; добір різнорівневих завдань; проблемний метод подання навчального матеріалу; для ряду завдань наведено алгоритми їх вирішення; подання частини навчального матеріалу через цікаві факти та корисні поради; добір змісту завдань та практичних робіт з урахуванням існуючої в українських школах матеріальної бази кабінетів трудового навчання; якість та доцільність додаткового матеріалу, його спрямування на формування в учнів національної самосвідомості; наявність фотоматеріалів які доступно демонструють об’єкти та процеси описані у основній змістовій частині параграфів; якість та стриманість оформлення підручника.

Структура підручника насичена елементами, що заохочують учня до самостійної творчої роботи. Вони допоможуть учням налаштуватися на вивчення нових видів практичної діяльності, відображених у завданнях та у змісті параграфів. Для того щоб перевірити й закріпити знання з кожної теми, наприкінці параграфів подано рубрики репродуктивного — «Чи добре засвоїли?» та творчо-пошукового характеру — «Поясніть». Такі види завдань позитивно впливають на формування таких особистісних характеристик школяра, як активність, відповідальність, комунікабельність, допитливість, креативність, ініціативність тощо. Підсумувати й систематизувати здобуті знання дає змогу рубрика «Підбиваємо підсумки». Тим, хто хоче дізнатися більше, корисною буде інформація, подана в рубриках «Поглибте свої знання» та «Цікаво знати».